МИССИЯ КОЛЛЕДЖА

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ, КОМПЕТЕНТНЫХ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  СО СФОРМИРОВАННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ

 

КОЛЛЕДЖДІҢ МИССИЯСЫ

АЗАМАТТЫҚ КӨЗҚАРАСЫ ҚАЛЫПТАСҚАН ЖАҢА ЗАМАННЫҢ БІЛІКТІ, ҚҰЗІРЕТТІ ЖӘНЕ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ МАМАНДАРЫН ДАЯРЛАУ

 

 

MISSION OF THE COLLEGE

 TRAINING OF QUALIFIEDAND COMPETITIVE NEW GENERATION SPECIALISTS WITH A FORMED CIVIL POSITION